SAM 4972 SAM 4994 SAM 4995 SAM 4996
SAM 4997 SAM 4998