72_Erzsebetvaros_kastelyM 2012.12.01 12:11

Dumbraveni_church_outside
1
Dumbraveni_Castelul_(1)
2
Dumbraveni_Biserica_armeneasca_(4)
3
Roman-Catholic Church in Dumbraveni, Romania Exterior, the Roman-Catholic Church "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" in Dumbraveni, Romania, an historic monument which is over 1,000 years old.
4
Roman-Catholic Church in Dumbraveni, Romania
Exterior, the Roman-Catholic Church "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" in Dumbraveni, Romania, an historic monument which is over 1,000 years old.
Biserica_Dumbraveni
5
erzsebetvarosromkat6
6
MEDIEV~1
7