Tomajmonostora

Tomajmonostora, Magyari-Kossa-Nemes-kastély