1477402 657966007587890 920132285 n  * DSC 2695  Tomajmonostora, Magyari-Kossa-Nemes-kastély 2009 06 26 0034