Galanta Somolanyi-Smolenickyzamok Urmenyi-Mojmirovce Kistapolcsany-Topolcianky
Szenicei-Senica Galanta Neogotikus Malonya Arboretum-sk8 Malonya-Ambrozy kastely
Pozsony CSAKY Kolostora Garamszentkereszt Galanta 8938 Galanta 8939
Kistapolcsany 8945 Szenice 8955 Oroszvar 8956 Oroszvar 8957
SztAntal 8983 SztAntal 8984 Nyitragerencser(Also-Malata) Ocskay NyitragerencserOcskay
Vorosko-Cervenykamen hrad vorosko-vara-nagy Galgoc Garamszeg Evangelikus
Garamszeg Hronsek Garamszeg Fatemplom Gimes Gimes2
Gimes0 Kistapolcsany Nyitrakoros Jablanc
Kisvezekeny Botka Lakacs Alsokorompai-Dolna Krupa Magyarbel1 Magyarbel2
Malacka Nyitrasarfo1 Nyitrasarfo2 Nyitraujlak
Postyen furdo Postyen-Balneologicke muzeum Szentgyorgy Kico
Tajnasari Tavarnok Tovarniky Tavarnok CountryClub Totmegyer
Virt Zavar Kismagyar Garamszeg2
Szomolany1 Szomolany2 Szomolany3 Szomolany legi
Galanta Reneszansz Galanta Esterhazy neogotikus1 Galanta Esterhazy neogotikus2 Galanta
Galanta Eszterhazy